• /
  Ako objednať zájazd

  Vážení klienti,

  1. V sekcii vyhľadanie zájazdu si môžete vybrať dovolenku podľa vašich predstáv.
  2. Po vyplnení a odoslaní objed.formulára, vás budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky.
  3. Následne na to vám bude zaslaná zmluva o zájazde, ktorú je potrebné podpísať a zaslať nám spať a to buď faxom, e-mailom, poštou.
  4. Klient je informovaný do akého termínu je potrebné (v prípade jeho záujmu) zaslať podpísanú zmluvu /spolu s dokladom o úhrade/ a uhradiť zálohu resp. plnú sumu za zájazd.

  IV. Platba za zájazd

  • Informácie o cene zájazdu, spôsobe platby, termínoch splatnosti sú uvedené v cestovnej zmluve.
  • Všeobecne platí, že pri zájazdoch objednávaných viac ako 30 dní pred odchodom, platí zákazník zálohu podľa podmienok CK (obyčajne 50% z celkovej ceny zájazdu) v deň podpísania cestovnej zmluvy a doplatok najneskôr 30 dní pred odchodom.
  • U zájazdov objednávaných menej ako 30 dní pred odchodom na zájazd /Zájazdy typu "last minute" a „ultra last minute"/ platí zákazník celkovú cenu jednorázovo v deň podpisu zmluvy.
  • Platby možno vykonať bankovým prevodom na účet CA alebo zloženkou,prípadne zložením hotovosti v banke.
  • Klient zároveň berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu nemusí v mimoriadnych prípadoch usporiadajúca CK rezerváciu potvrdí. Vtedy zmluva o obstaraní zájazdu nenadobudne platnosť a klient má nárok vrátenie ním uhradenej sumy, no nemá nárok na náhradu škody.
  • Ostatné náležitosti v zmysle všeobecných zmluvných podmienok CK.
  • Platba sa považuje za uhradenú v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet CA RAU s.r.o.

  Bankové spojenie: ČSOB 4015636667/7500

  • Minimálne 7 dní pred uskutočnením zájazdu vám budú zaslané podrobné pokyny.