• /
  Pravidlá súťaže o iPAD

  1. Usporiadateľ

  Usporiadateľom súťaže je cestovná agentúra RAU s.r.o., Zvolen , IČO 46482547, DRČ 2023400082 (ďalej len Usporiadateľ). 

  2. Spôsobilosť

  Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená. . 

  3. Termín súťaže

  Súťaž sa realizuje v termíne 18.11.2013 do 30.5.2014.

  4. Podmienky súťaže:

  Do súťaže bude zaradený každý, kto spĺňa minimálne jednu podmienku súťaže a to:

  - zakúpiť si v termíne súťaže akýkoľvek zájazd prostredníctvom web stránky www.carau.sk    alebo priamo v prevádzke Cestovnej agentúry RAU

  - stať sa fanúšikom Cestovnej agentúry RAU na Facebooku a zdieľať odkaz so súťažou.

  5. Výhra

  Predmetom výhry je tablet Apple v hodnote 300,-. Výherca nemá právo na vyplatenie výhry v hotovosti. Výhra je určená iba pre fyzické osoby. Výhra bude žrebovaná dňa 2.6.2014 v prevádzke Cestovnej agentúry RAU..

  6. Účastníci

  Jedna osoba môže byť do žrebovania zaradená aj viac krát, závisí to od počtu zakúpených zájazdov, resp. zdieľanie. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

  7. Chyby a poškodenia

  V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.  

  9. Odovzdanie výhry

  Výhra budú odovzdaná výhercovi súťaže, pri dodržaní všetkých podmienok tejto súťaže, v nej stanovených a jeho nárok bude Usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy a telefonicky. Pri odovzdaní výhry výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal. V prípade, že výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 1 mesiaca od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech Usporiadateľa. 

  10. Daň z výhry

  Ak hodnota výhry presiahne 165,97 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry. Usporiadateľ, ako organizátor súťaže, má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 citovaného zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry. 

  11. Osobné údaje

  Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva jej Usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže – z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry a na poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži. 

  12. Umiestnenie pravidiel

  Tieto pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícii na web stránke www.carau.sk. Usporiadateľ má právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.